O nás

Architekt:          Ing.arch. Juraj Karásek, autorizovaný architekt SKA 1004

Narodený:       1959 Bratislava

Štúdium:           1977 – 1983 Fakulta architektúry SVŠT Bratislava

Zamestnanie:   1983 – 1991 Stavoprojekt Bratislava

                         1991 – 1992 Studio Karásek

                         1992 –  autorizovaný architekt SKA, vlastná prax

Činnosti:     –  zameranie jestvujúceho stavu, digitalizácia výkresovej

                          dokumentácie

                     –  zabezpečenie stavebných posudkov

                     –  návrhy stavieb – štúdie

                     –  dokumentácie pre územné rozhodnutie

                     –  dokumentácie pre stavebné povolenie

                     –  dokumentácie pre realizáciu stavby

                     –  dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby

                     –  inžinierska činnosť – prerokovanie projektov, zabezpečenie

                          stanovísk, územných rozhodnutí a stavebných povolení

                     –  návrhy interiérov

                     –  autorské dozory pri výstavbe

                     –  vizualizácie stavieb a interiérov

Stavby:        –  rodinné a rekreačné domy

                     –  bytové domy

                     –  obytné súbory

                     –  občianske stavby

                     –  rekonštrukcie pamiatkových objektov

                     –  výrobné stavby

                     –  technické objekty

Profil:

Od roku 1992 pracujem ako autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov. Počas svojej praxe som pri spracovaní projektov spolupracoval s architektami a projektantmi odborných profesií. Spôsob organizácie práce prebieha štandardným spôsobom tak, aby boli splnené požiadavky klienta pri dodržaní dohodnutých cien v požadovaných časových termínoch. Náš ateliér je schopný zabezpečiť požadovaný rozsah prác vlastnými silami v kombinácii s prácami v subdodávke. Okruh spolupracovníkov je overený dlhoročnou praxou a skúsenosťami pri riešení veľkého množstva rôznych projektov. Projektovú dokumentáciu zabezpečujeme aj ako GP – generálny projektant kompletne v dohodnutej cene s plnou zodpovednosťou za kvalitu, termín a cenu.